Pravidla soutěží

Obecná pravidla marketingových soutěží KM Racing, s.r.o.

 1. Obecná ustanovení
 2. Tato obecná pravidla marketingových soutěží KM Racing, s.r.o. upravují základní soutěžní pravidla soutěží pořádaných společnost KM Racing, s.r.o., se sídlem U Šalamounky 769/41, Košíře, 158 00, IČO: 27630277 DIČ: CZ27630277., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 120108 (dále jen „organizátor“).
 3. Pokud je v podrobných pravidlech soutěže uveden další spoluorganizátor, pak tento spoluorganizátor obvykle poskytuje svým jménem a na své náklady výhry do soutěže a zajišťuje jejich doručení a případné reklamace.
 4. Soutěže probíhají obvykle na území České republiky.
 5. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky a podmínky stanovené v podrobných pravidlech soutěže. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že daná osoba odešle odpověď na soutěžní otázku, odešle příspěvek do soutěže či jinak jednoznačně projeví svoji vůli se soutěže zúčastnit.
 6. Kontakty pro účely účasti v soutěži jsou uvedeny v podrobných pravidlech soutěže. Adresa pro výkon práv ohledně ochrany osobních údajů je zejména weare@oneteam.cz.
 7. Není-li v podrobných pravidlech soutěže uvedeno jinak, soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 15 let, jež je v potřebném rozsahu svéprávná, u soutěží, u nichž jsou výhrou alkoholické nápoje, je minimální věk 18 let. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a spoluorganizátora a osoby jim blízké.
 8. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 9. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny uveřejněním příslušné informace na platformě, na které soutěž probíhá.
 10. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 11. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
 12. Žádná pořádaná soutěž společností KM Racing, s.r.o. není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook, nijak s ní nesouvisí a platí zde kompletní osvobození od závazků každého z účastníků.
 13. Mechanismus soutěže
 14. Mechanismus soutěží je uveden v podrobných pravidlech příslušné soutěže či na informační stránce soutěže, případně je uveřejněn na platformě, na které se soutěž odehrává (např. v příspěvku na sociálních sítích).
 15. Soutěž je určena pro běžné účastníky, proto je zakázáno používání jakýchkoliv automatických systémů pro přihlašování do soutěže či hlasování v ní (tzv. robotů). Organizátor si vyhrazuje právo v případě podezření na použití automatického systému taková přihlášení do soutěže vyřadit, resp. k nim v jím určeném rozsahu nepřihlížet.
 16. Organizátor si vyhrazuje právo bez dalšího vyřazovat podle svého uvážení ty přihlášky do soutěže, u nichž je podezření na duplicitu či jinou manipulaci s nimi.
 17. Není-li u konkrétní soutěže uvedeno jinak, výherci se určují náhodným výběrem provedeným organizátorem.
 18. U soutěží, jejichž součástí je kreativní prvek, jsou výherci vybráni komisí podle nejoriginálnějšího zaslaného kreativního prvku.
 19. U soutěží, jejichž součástí je splnění dovednostních úkolů, jsou výherci vybráni podle toho, kdo nejlépe úkol splní. Splní-li dovednostní úkol stejně více účastníků, bude konečný výherce vybrán z těchto osob náhodným výběrem, nebude-li u konkrétní soutěže uvedeno jinak.
 20. U soutěží, o jejichž výherci rozhoduje hlasování diváků/fanoušků/dalších účastníků soutěže, získá výhru ta osoba, jež získá nejvyšší počet hlasů. V případě shodného nejvyššího počtu hlasů rozhodne o výherci náhodný výběr. Organizátor si u takovýchto soutěží vyhrazuje právo bez dalšího zkrátit či změnit dříve oznámenou dobu hlasování a vyřazovat podle svého uvážení hlasy, u nichž je podezření na duplicitu či jinou manipulaci s nimi.

 

III. Výhry a jejich předání

 1. Výhry v soutěži jsou uvedeny v podrobných pravidlech soutěže případně na informační stránce soutěže či u vyhlášení soutěže.
 2. Výherce bude informován o výhře prostřednictvím e-mailu, soukromé zprávy na sociální síti či jiným vhodným způsobem do 10 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže. Výhry budou výhercům předány organizátorem nebo spoluorganizátorem elektronicky prostřednictvím emailu nebo doručením na běžnou doručovací adresu v České republice, kterou výherci za tímto účelem sdělí. Pokud výherce nesdělí takovou adresu, elektronickou či běžnou doručovací, na kterou je možné výhru dle její povahy zaslat, je povinen si výhru vyzvednout na svoje náklady v místě určeném organizátorem do 60 dnů ode dne, kdy mu bude takové místo sděleno, jinak výhra propadá.
 3. Výhry jsou uvedeny brutto. Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti, které jim podle právních předpisů vzniknou získáním výhry. Výherci berou na vědomí, že organizátor/spoluorganizátor je oprávněn strhnout z vyplácené odměny příslušnou srážkovou daň, neurčí-li organizátor/spoluorganizátor výslovně, že tuto daň za výherce uhradí.
 4. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není možná.
 5. Výherci nejsou povinni výhru přijmout; v takovém případě výhra propadá. Výhra propadá také v případě, kdy výherce nesplní podmínky pro její poskytnutí.
 6. Poskytuje-li výhry spoluorganizátor, činí tak na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Veškeré nároky týkající se výher je v takovém případě nutné uplatňovat přímo u spoluorganizátora.
 7. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
 8. Účastí v soutěži každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení a případně i podobiznu jako případného výherce (např. z předání výhry) na svých komunikačních kanálech v souvislosti s informováním o soutěži a propagací jím pořádaných soutěží.
 9. V případě soutěží, jejichž principem bude zveřejňování příspěvků účastníků, budou uveřejněny příspěvky všech účastníků vč. jejich jména, příjmení a případně dalších potřebných údajů.
 10. Zasláním příspěvku do soutěže účastník potvrzuje, že:
 • je jeho autorem a toto dílo je původní,
 • je oprávněn zahrnout do příspěvku osoby v příspěvku zobrazené či jinak zmíněné, tzn. zejména tyto osoby souhlasily v případech, kdy je jejich souhlasu třeba, se svým uvedením v příspěvku,
 • uveřejněním příspěvku v rozsahu předpokládaném v pravidlech soutěže nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
 • uveřejněním příspěvku v rozsahu předpokládaném v pravidlech soutěže nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
 • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití příspěvku (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání příspěvku uspokojeny.
 1. Zasláním příspěvku do soutěže účastník uděluje organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k užití příspěvku ke všem způsobům jejího užití, a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití příspěvku je organizátor oprávněn jej užít vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní podobě (tj. v jaké byl účastníkem odevzdán), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou příspěvku, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je organizátor oprávněn dílo (příspěvek) upravovat a jinak měnit.
 2. Nakládání s osobními údaji soutěžících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další příslušné legislativě. Registrační číslo provozovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 00036842.

 

 1. Soutěžící souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, elektronická (emailová) adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů organizátorem pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z úlohy organizátora soutěže
 2. Soutěžící bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při komunikaci s organizátorem) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 3. Zpracováním osobních údajů soutěžícího může organizátor pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 5. V případě, že by se soutěžící domníval, že organizátor nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.1. Požádat organizátora nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.2. Požadovat, aby organizátor nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 1. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu organizátor povinen tuto informaci předat. Organizátor má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. Vyloučení účastníka ze soutěže
 3. Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora. To platí rovněž pro pokyny organizátora, týkající se osobní účasti výherce na předání odměny. V opačném případě je organizátor oprávněn účastníka ze soutěže vyloučit. Organizátor je dále oprávněn ze soutěže vyloučit účastníka, který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto pravidel, nedodrží povinnosti v nich stanovené, nesplňuje podmínky účasti či jedná v rozporu s právními předpisy anebo dobrými mravy.
 4. Účastník je povinen na základě výzvy sdělit organizátorovi údaje potřebné pro jeho identifikaci (zejména jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo, e-mail) a bez odkladu sdělit organizátorovi jejich změnu. Nesdělí-li účastník údaje podle předchozí věty, uvede-li údaje nepravdivé, nelze-li na základě dostupných údajů účastníka v tuzemsku kontaktovat nebo identifikovat, je organizátor oprávněn tohoto účastníka vyloučit ze soutěže. Ustanovení předchozích vět se týká obdobně údajů nezbytných pro poskytnutí odměny.
 5. Vyloučením ze soutěže účastník ztrácí práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou výhru, která tak propadá. Vyloučí-li organizátor ze soutěže výherce, není povinen soutěž opakovat. Organizátor není povinen účastníka o jeho vyloučení ze soutěže informovat; učiní tak však na žádost účastníka Hry.
 6. Zjistí-li organizátor, že se soutěže účastní osoba, která nesplňuje podmínky účasti či je vyloučena z účasti v soutěži, platí ustanovení předchozího odstavce obdobně.
 7. Podrobná pravidla soutěže

Ustanovení podrobných pravidel příslušné soutěže mají přednost před těmito obecnými pravidly.

Zpět do obchodu